top of page
Integritetspolicy

A Rabbit Hole AB

INLEDNING

A Rabbit Hole AB nedan kallad ”A Rabbit Hole” eller ”Vi”, är måna om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av personuppgiftsskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vad du har för rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

NÅGRA VIKTIGA BEGREPP

Med personuppgifter avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna utgör en s.k. behandling. Exempel på behandlingar är strukturering, lagring, insamling, registrering, radering och överföring. Med känsliga personuppgifter avses personuppgifter som t.ex. avslöjar etniskt ursprung, politisk åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd och religiös trosuppfattning.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Insamling och behandling av personuppgifter kan exempelvis ske när du anmäler ditt intresse till att medverka i något av våra program eller som sökande till lediga tjänster hos oss. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning. Vi ber dig att inte skicka några känsliga uppgifter till oss om inte detta särskilt efterfrågats.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH VARFÖR

 • Avtal med medverkande i våra produktioner (tv-serier, tv-program och filmer)

  Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med att du ingår ett avtal med oss, eller under avtalets tid, för att möjliggöra våra och dina åtaganden. Vidare kan det eventuellt finnas åtaganden om uppföljning av royalty och utbetalning av ersättning till dig.

Uppgifter

 • Namn, personnummer och adress

 • E-post, telefonnummer, kontonummer

 • Bilder och filmer

 • Kontaktuppgifter till anhöriga

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Behandlingen kan även bygga på en intresse-avvägning där vi har ett berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter som är nödvändiga för kommunikation kring våra produktioner och andra projekt.

 • Manuskript och programidéer som sänds till A Rabbit Hole

  Du kan skicka in manuskript, synopsis eller idéer om film- och tv-projekt till oss via e-post. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn

 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är grundad på en intresseavvägning där vi har ett berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter som är nödvändiga för kommunikation kring manus och programidéer.

 • Rekryteringsärenden för anställning och uppdrag

  Ansökningar och intresseanmälningar om anställning och uppdrag hos oss ska ske via de e-postadresser som finns angivna under lediga tjänster på vår webbplats. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig i det aktuella rekryteringsärendet och för att kunna ta beslut om eventuell anställning.

Uppgifter

 • Namn

 • E-post, telefonnummer, adress

 • Ålder / Personnummer

 • CV, referenser

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är grundad på en intresseavvägning där vi har ett berättigade intresse av att kunna bedöma kandidater för eventuell anställning eller för ett eventuellt uppdrag.

 • Auditions och casting

  Skådespelare eller andra som önskar delta i våra produktioner kan delta i castingförfaranden för specifika produktioner. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig rörande en eventuell roll, uppdrag eller medverkan i den aktuella produktionen.

  Uppgifter

Uppgifter

 • Namn

 • E-post, telefonnummer, adress

 • Ålder / Personnummer

 • CV, referenser

 • I tillämpliga fall uppgifter om eventuell förekomst i belastningsregister

 • I tillämpliga fall uppgifter om längd, vikt, kroppsform och/eller andra för rollen/uppdraget nödvändiga uppgifter om den sökandens fysik

​​

 

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är grundad på vårt berättigade intresse av att kunna identifiera lämplighet av sökanden som kan komma att vara med i våra program.

Vad avser behandlingen av känsliga personuppgifter i samband med förfarandet vid auditions och castings är behandlingen grundad på ditt särskilt, i det enskilda fallet, lämnande samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

 

Om du kommer medverka i våra program så träffas ett avtal med dig. I detta fall är laglig grund för behandling uppfyllande av avtalet med dig.

 • Återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners

  Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra leverantörer och andra samarbetspartners.

Uppgifter

 • Namn

 • E-post och arbetsrelaterade telefonnummer

 

Laglig grund för behandlingen

Grund för behandlingen är en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera kring affärsrelaterade frågor med dig.

 • Rättsliga förpliktelser

  Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftningen, penningtvättslagen etc.

Uppgifter

 • Namn

 • E-post, telefonnummer, adress

 • Betalningsinformation

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är grundad på rättsliga förpliktelser.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. När det gäller avtal om medverkande i våra produktioner så sparar vi dina uppgifter så länge avtalet är giltigt. Efter utgången av avtalet, om inget annat uttryckligen överenskommits, raderas dina personuppgifter ur våra system och databaser inom 36 månader om inte betalningsåtaganden kvarstår. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen och inkomstskattelagen. Vi sparar kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk samt den korrespondens som lett fram till ett avtal under den upphovsrättsliga skyddstiden enligt svensk lag.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. beställare, tv-kanaler och leverantörer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Mottagare av personuppgifter får endast behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och, i förekommande fall, i enlighet med överenskommet personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 

Du har t.ex. rätt att:

 • Begära ut information från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag;

 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, radering av personuppgifter under vissa omständigheter eller begränsning av behandling;

 • Få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Detta omfattar emellertid endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig;

 • Återkalla samtycke med framtida verkan när vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, motsätta dig behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring samt i övrigt motsätta dig viss behandling.

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I våra tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor. A Rabbit Hole är inte ansvarig för personuppgifter som inhämtas i anslutning till information som görs tillgängligt på sociala medier som t.ex. Facebook och Instagram.

ÄNDRINGAR

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på A Rabbit Hole's webbplats www.arabbithole.se/integritetspolicy och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

A Rabbit Hole AB
Tjärhovsgatan 34
116 21 Stockholm
E-post: integritet@arabbithole.se

Fästpunkt 1
bottom of page